complex 14 Takipçi | 6 Takip

İç Kaynaklı Proje Destekleri NELERDİR NASIL ALINIR

2010-02-22 21:40:00
İç Kaynaklı Proje Destekleri NELERDİR NASIL ALINIR

 

 

İç Kaynaklı Proje Destekleri

 

 

 

1.Akdeniz Su ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Faaliyetleri

2.Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Tespiti Faaliyetleri

3.İllerde Su Ürünleri Yetiştiricilik Faaliyetleri

4.Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Faaliyetleri

5.Balıklandırma Faaliyetleri

6.Avlanabilir Su Ürünleri Stoklarının Tespiti Faaliyetleri

7.Su Ürünleri İstatistik Faaliyetleri

 

 

 IV.  SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ  GELİŞTİRME PROJESİNİN GEREKÇESİ:

 

            Balıkçılık, ülkemiz tarım sektörünün dört alt sektöründen birisi olup, insan beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam imkanı oluşturması ve yüksek ihracat potansiyeline sahip bulunması gibi sebeplerden dolayı önemli bir konuma sahiptir. Ancak su ürünleri sektörü gerek tarım ve gerekse milli ekonomimizde henüz yeterli düzeyde bir yer tutmamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin iç su kaynaklarına sahip ülkemizde, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi halinde bu payın giderek artacağı ise bir gerçektir. Bu nedenle su ürünleri üretimi ile ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

         Tüm Dünya ülkelerinde ve ülkemizde giderek artan nüfus ve buna paralel olarak ortaya çıkan protein açığını kapatmak ve ayrıca milli menfaatlerimizin korunmasını sağlamak amacıyla deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının muhafazası, uygun av potansiyelinin belirlenmesi, ekonomik değeri yüksek su ürünlerinin modern teknoloji uygulamalarıyla üretiminin arttırılması,  sürdürülebilir bir balıkçılık için zorunlu görülmektedir.

          Üç tarafı denizlerle çevrili, 8333 km kıyı uzunluğuna sahip olan ülkemizde, yaklaşık 25 milyon hektar kullanılabilir su ürünleri üretimine uygun alan bulunmaktadır. İç su kaynaklarımızın sayısı sulama ve enerji amacıyla yapılan göletlerin sayısına bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Halen 200 adet doğal, 223 adet baraj gölü ve 1000 adet gölet olmak üzere toplam 1423 adet iç su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca 177.714 km uzunluğundaki nehirlerimizin yanında yetiştiriciliğe müsait olan ve şu anda üzerinde yetiştiricilik yapılan pek çok su kaynağımız dikkate alındığında, bu potansiyelin ne denli büyük olduğu görülmektedir.

Mevcut kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde kullanılması halinde başta yetiştiricilik olmak üzere elde edilecek üretim, artan nüfusumuzun protein ihtiyacının karşılanması, yeni istihdam imkanlarının yaratılması ve ihracatımızın desteklenmesi açısından, büyük katkılar sağlayacaktır.

Ülkemiz kalkınmasında önemli bir sektör olan su ürünleri sektörünün geliştirilmesi, milli ekonomiye katkısının artırılması, istihdam imkanları sağlanması açısından bu projenin devam ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ FAALİYETLERİ

 

Bakanlığımızın talebi üzerine, 04 Aralık 2004 tarih ve 25669 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2004/8130 Sayılı Kararı uyarınca; Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün kapatılmasını müteakip, Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyon Müdürlüğü ile Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü kapatılarak, bölgesel nitelikli “Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü”  haline dönüştürülmüştür.

Yeni yapılanma ile bölgesel bir nitelik kazanmış olan Enstitü; Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgelerindeki her türlü araştırma, eğitim ve eğitim hizmetlerinden sorumlu olup; halen birçok uluslararası ve ulusal proje yürütülmektedir.

Halen, ülkemizde modern yetiştiricilik teknolojilerini geliştirmek ve bu konuda özel sektöre önderlik yapmak, üreticiler ve Bakanlık personeli ile uluslararası personelin eğitimini sağlamak vb. konularda ülkemiz su ürünleri sektörü açısından önemli çalışmaların yapıldığı ve en son yetiştiricilik tekniklerinin uygulandığı bu Müdürlük, Akdeniz Ülkeleri arasında en modern teknolojiye sahip kuruluşlar arasında yer almaktadır.

               Müdürlüğün faaliyetleri arasında, Türkiye’de deniz ürünleri üretimini hedefleyen işletmelerin kurulması, bu işletmelerin damızlık ve yavru balık ihtiyaçlarının karşılanması, dolayısıyla tabiata verilen zararın azaltılması, ekonomik değeri yüksek olan su ürünleri yetiştiriciliğinin ülke çapında yaygınlaştırılması, lagün balıkçılığının geliştirilmesi, ülkemize modern yetiştiricilik teknolojisinin getirilmesi, alternatif balık türlerinin su ürünleri yetiştiriciliğine kazandırılması, üreticiler, Bakanlık personeli ve uluslararası personelin eğitimlerinin sağlanması ve su ürünleri üretimine katkıda bulunarak, hayvansal protein ihtiyacının bir bölümünün karşılanması yer almaktadır.

         Ayrıca, Bakanlığımızca yürütülmekte olan balıklandırma çalışmalarının yanı sıra, üreticilerin teknik bilgi, yavru ve anaç ihtiyaçlarının karşılanması, su kaynaklarımızın yüksek verim özelliği olan türlerle stoklanması suretiyle iç sulardaki verimliliğin arttırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, su ürünleri konusunda muhafaza ve değerlendirme modellerinin geliştirip üreticiye yansıtılması ve balık yetiştiriciliğini en son teknolojik verilerin ışığı altında üretim ve geliştirme çalışmalarında bulunulması, çeşitli eğitim faaliyetleri ile üreticilerin eğitilmelerinin sağlanması bilgi ve becerilerini arttırılması Müdürlüğün faaliyetleri arasındadır.

         Bu  proje kapsamında gerçekleşen ve yatırımlarına 1990 yılında başlanan, yaklaşık 1800 dekarlık bir arazide kurulan Beymelek Lagünü Kültür Balıkçılığı Merkezinde;  2005 yılında 3.500.000 adet levrek yavrusu ile 500.000 adet çipura yavrusu, 2006 yılında ise 2.213.000 adet levrek yavrusu ile 240.000 adet çipura yavrusu üretilmiştir. 2007 yılında 3.000.000 adet levrek yavrusu ile 1.000.000 adet çipura yavrusu üretimi hedeflenmektedir. Ayrıca yılanbalığı, mercan, fangri gibi alternatif türler üzerinde üretime yönelik deneme çalışmaları yapılmaktadır.

 Bakanlığımızca su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri  yapılmakta olup, bu konuyla ilgili hizmet içi eğitim programları uygulamaya konulmuştur. 2007 yılında da hem ulusal hem de uluslararası eğitim programları uygulanacaktır.

         Su Ürünleri Üretimini geliştirmek göl, gölet baraj gölleri ve akarsular gibi doğal kaynakların balıklandırılması ve özel sektörün yavru ihtiyacını karşılamak üzere Antalya-Kepezde bulunan üretme İstasyonunda 2005 yılında 375.000 adet alabalık yavrusu,  6.353.000 adet sazan yavrusu, 413.872 adet havuz süs balığı üretilmiş olup, 2006 yılında ise 700.000 adet alabalık yavrusu, 6.500.000 adet sazan yavrusu 318.500 adet süs balıkları ile 11.733 kg. porsiyonluk balık üretimi gerçekleşmiştir. 2007 yılında da  425.000 adet alabalık yavrusu, 6.000.000 adet sazan yavrusu, 550.000 adet süs balıkları, 50.000 adet havuz süs balıkları ile 25 ton porsiyonluk balık üretimi hedeflenmektedir.

         Kepez Su Ürünleri Üretim tesislerinde yetiştiriciliği yapılan balık yavrularının üretimlerinde en son teknolojilere geçilmesi ve bunların yetiştiricilik denemelerinin yapılması, iç su kaynaklarının balıklandırma çalışmalarında kullanılan sazan balığına ilaveten eko sistemin korunması ve biyolojik mücadele açısından üretilen ot sazanı, kocabaş sazan gibi herbivor balık türlerinin bu tesislerde üretilip balıklandırmada kullanılması planlanmaktadır.

Müdürlüğe ait tesislerin eksik kalan yatırımlarının tamamlanarak, daha modern teknikler kullanılmak suretiyle yetiştiriciliği yapılan türlerin çeşitlendirilmesi ve yeni deniz balıkları türlerinin üretim tekniklerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.

 

 

 

 

2- DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN ALANLARIN TESPİTİ FAALİYETLERİ

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevcut su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerinin yapılarak, su ürünleri yetiştiriciliğine uygun alanların belirlenmesi ve bu sahaların üretime açılması hedeflenmiştir.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsayan 26 il de 2000 yılından bugüne kadar yürütülen projelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kurulmuş olan yetiştiricilik tesislerinin mevcut durum ve kapasiteleri incelenmiştir. Bölgedeki av araç ve gereçlerinin mevcut durumu belirlenmiştir. Özellikle GAP Bölgesindeki su ürünleri üretim ve tüketimini artırmaya yönelik çalışmalar ile organik balık yetiştiriciliğine uygun olabilecek 17 adet su kaynağı ile 24 adet tesiste incelemeler yapılmıştır. Diğer organik tarım ürünlerinde standartlar oluşmasına rağmen organik balık konusunda standartlar henüz oluşmadığından üretime yönelik faaliyetlere başlanamamıştır. Bölgedeki baraj gölleri ve doğal göllerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun alanların tespiti projesi kapsamında bölgedeki baraj göllerinde toplam 120 adet yer ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için uygun bulunmuştur.

Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Gölleri ile Hazar Gölünde Su Kirliliği ve Ekonomik Değeri olan balık Türlerine Etkisi Projesi devam etmektedir.

GAP Bölgesinde Avcılığı yapılan Alternatif Ekonomik Tatlı Su Balıklarının Üretim İmkanlarının Araştırılması Projesine 2006 yılında başlanmış olup 2007 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. Bu proje ile Şabut ve Turna türlerinin ekolojik, biyolojik ve üreme özellikleri araştırılarak, bu türlere ait anaç stoklar oluşturulacaktır.

Ülkemizde iç su balıkları üretimi ağırlıklı olarak alabalık ve sazan üretimine dayanmaktadır. Bu türlerin yanı sıra alternatif türlerin yetiştiricilik sektörüne kazandırılmasıyla ekonomiye katkısı hedeflenmektedir.

Bu çalışmaların sonuçlarına göre uygun gerçekleşmelerin sağlanması ile  büyük potansiyel arz eden Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 1000’e yakın işletme kurulabilecek, her bir işletmede 3-4 işçinin istihdam edileceği hesabıyla, 3000-4000 kişi veya aileye iş imkanı yaratılabilecek, ülkemizin ve özellikle bölgenin protein ihtiyacını karşılamaya yönelik bir faaliyetinde yürütülmesi sağlanmış olacaktır.

 

3-İLLERDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK FAALİYETLERİ

 

         Ülkemiz, balık yetiştiriciliğine elverişli, kaynakları zengin olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması halinde yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim sayesinde ekonomiye önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Bakanlık İl Müdürlükleri yetiştiricilik yapılacak yerlerin ön etütlerinden başlayarak gerek yatırım gerekse üretim döneminde sürekli olarak işletmelerin kontrol ve denetimlerini sürdürmekte ve gerektiğinde teknik bilgi desteğinde bulunmaktadır.

Hazinenin veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj, göl, dalyan, voli yerleri ile deniz yüzeyleri, nehirler ve nehir ağızlarındaki su ve av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiraya verilmesi işlemleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde Bakanlık İl Müdürlüklerimiz kanalıyla yapılmaktadır.

20 Nisan 2000 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan kararlar gereğince, denizlerdeki su ürünleri potansiyel alanlarının ülke çevre düzeni planlarına işlenmesi çalışmaları Bakanlığımız koordinatörlüğüne verilmiştir. Bu kapsamda denizde su ürünleri potansiyel alanlarının tespit edilerek, kullanım alanlarının belirlenmesi ve denizlerimizden istifade eden diğer kurum ve kuruluşlar ile sektörler arasında ortak kıyı kullanımın sağlanması amacı ile Çevre Düzeni Planları yapılmaktadır. Bu çalışmalara 2007 yılında da devam edilecektir.

2006 yılı Haziran ayı sonu itibariyle ülkemiz genelinde deniz ve içsu yetiştiriciliğinde, Bakanlığımızca üretimine izin verilen toplam  123.547 ton/yıl üretim kapasiteli 1559 adet proje onaylanmış bulunmaktadır. Bunun 1.274 adedi içsu projeleri olup,kapasiteleri 38.105 ton/yıl, 285 adedi deniz projeleri olup kapasiteleri  85.442 ton/yıl’dır.

Ülkemizde 1 adedi Bakanlığımıza, 19 adedi özel sektöre ait olmak üzere, toplam 20 adet çipura ve levrek kuluçkahanesi mevcuttur. Bu kuluçkahanelerin toplam üretim kapasitesi 154 milyon adet/yıl’dır.

Ayrıca, Bakanlığımızca açık deniz kafes balıkçılığına geçiş için gerekli çalışmalar yapılmakta olup bu kapsamda Bakanlık ve özel sektör personeline eğitim hizmetleri verilmektedir.

         İçsu balıkları yetiştiriciliğinde yavru ihtiyacının karşılanması konusunda, deniz ürünlerine nazaran daha az sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak plan hedeflerine ulaşılabilmesi için mevcut kapasite artırılmalı, damızlık vasfı yüksek yavru üretilmelidir. Ayrıca, üretimi artırmak için alabalık yumurtası işletmeler tarafından yurt dışından ithal edilmiştir. 2006 yılında,  Haziran ayı sonu itibariyle 14.130.000 adet alabalık yumurtası ithal edilmiştir.

Deniz ürünleri yetiştiriciliğinde 2005 yılı içerinde ülkemize 18.300.000 adet çipura balığı yavrusu ithal edilmiştir. 2006 yılı Haziran ayı itibariyle ise 11.540.000 adet çipura balığı yavrusu ithal edilmiştir.

Ayrıca toplam kapasitesi 9.960 ton olan 13 adet orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) projesi onaylanmış olup bunlardan 6 tanesi 6390 ton/yıl kapasite ile üretim yapmaktadır. Ülkemiz kota sınırları dahilinde kalabilmek amacıyla, 05.03.2004 tarihinden itibaren yeni orkinos çiftliklerine izin verilme işlemleri durdurulmuş ve onaylanan projenin üretim ve ihracat miktarına sınırlama getirilmiştir.

 

4-KARADENİZ’DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ

 

         Karadeniz’de doğal olarak bulunan ve ekonomik değeri yüksek olan kalkan balığının üretim tekniklerinin geliştirilmesi, özel sektörün kalkan balığı yetiştiriciliğine yönelmesini sağlamak ve doğal stokları takviye etmek amacıyla üretilen kalkan balığı yavrularının bir kısmının Karadeniz’e bırakılması amacıyla, Bakanlığımız ile JICA arasında 1997 yılında imzalanan Anlaşma gereğince, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde uygulamaya konulan “ Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ” 2004 yılında başarıyla tamamlanmıştır.

Kalkan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve karşılaşılan problemlerin çözülmesi amacıyla Ocak 2005’te başlayan “Karadeniz’de Kalkan Balığının Sürdürülebilir Yavru Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi”nin Mutabakat Zaptı 05 Kasım 2004 tarihinde imzalanmıştır. Bu proje ile Karadeniz kalkan balığı yavru üretiminde karşılaşılan hastalıklarının tanısı ve tedavisi ile bu hastalığına karşı alınan tedbirlerin geliştirilmesi başarılmıştır.

         Türk ve Japon uzmanlar tarafından yürütülmekte olan bu iki projede hedeflenen yıllık üretim 10.000 adet kalkan balığı yavrusu olup; bu çerçevede, bugüne kadar yaklaşık 361.000 adet kalkan balığı yavrusu üretilmiştir. Üretilen yavrulardan; 18.839 adedi markalanarak doğal stokları desteklemek amacıyla Karadeniz’e bırakılmıştır. Ayrıca; 2000-2003 yılları arasında özel sektöre ve üniversitelere 17.450 adet normal renkli, 120.200 albino kalkan yavrusu kafeslerde deneme amacıyla büyütülmeye başlanmıştır.

         Proje kapsamında; bugüne kadar 8’i uzun vadeli  ve 16’sı kısa süreli olmak üzere toplam 24 Japon uzman görev yapmış olup; projede gerek eş uzman olarak görev yapan, gerekse Bakanlıkta çalışan 19 kişi kendi konuları ile ilgili olarak Japonya’da kısa süreli eğitim görmüşlerdir.  

Genel Müdürlüğümüz ile JICA arasında, 23 Şubat 2004 tarihinde, “Türkiye’nin Güney-Batı Bölgesi için Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile ilgili Mutabakat Zabtı imzalanmış olup; Karadeniz’de üretilen kalkan balığı yavrularının Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde büyütülmesi çalışmalarına başlanılmış, ancak, 2004 yılında Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretilen yavru balıkların ölmesi nedeniyle, proje askıya alınmıştır. Bu yeni proje ile özellikle Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yassı balıklar ve diğer yeni türlerin yetiştirilmesi ve özel sektöre tanıtılarak yaygınlaştırılması öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

5- BALIKLANDIRMA FAALİYETLERİ

 

         Su Ürünleri kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi ve avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi için, ülkemizde bulunan göl, gölet ve akarsular Bakanlığımızca, baraj gölleri ise D.S.İ. Genel Müdürlüğü tarafından uygun yavru balık türleri ile balıklandırılmaktadır

             Balıklandırma çalışmaları ile su ürünleri yönünden iç su kaynaklarımızın  rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi, zengin bir protein kaynağı olan balığın gıda olarak insanlara daha fazla sunulmasını sağlamak üzere, Antalya/Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü  Müdürlüğüne ait Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğünde üretilen  Aynalı Sazan, Pullu Sazan ve Alabalık yavruları ile rezervuarların özelliklerine göre balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır.

         Üretilen yavru balıkların bir kısmı yine bu Müdürlüğe ait balık nakil kamyonu  ile programa alınan illere  götürülerek  rezervuarlara bırakılmakta  bir kısmı da İl Müdürlüklerinin merkezinde teslim edilerek İl Müdürlüklerinde rezervuarlara bırakılmaktadır. Bu çalışmalarda çok uzun mesafelere balık götürmek zorunda kalınmaktadır. Bu nedenle nakil zorlukları ile karşılaşıldığı gibi, balığın götürüldüğü illerde (İl Merkezinden göletlere) balıklandırma faaliyeti yapacak eleman ve ekipman olmadığından aksamalar olmaktadır.

         Balıklandırma faaliyetinin daha sağlıklı yapılması için modern araç ve teçhizatlara ihtiyaç vardır.

         Bu çalışmalar çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nce 1995-2005 yılları arasında münavebeli olarak iç su kaynaklarımız yaklaşık olarak 62 milyon adet pullu ve aynalı yavru sazan balıkları ile balıklandırılmıştır. 2005 yılında 288 adet su kaynağı 6.785.000 adet sazan yavru balıkları ile balıklandırılmıştır. 2006 yılında içsu kaynaklarımız yaklaşık 6.550.000 adet aynalı ve pullu sazan yavrusu ile balıklandırılması planlanmış olup, balıklandırma çalışmaları devam etmektedir.    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı su ürünleri üretim tesislerinde yılda yaklaşık 24 milyon adet yavru balık üretimi yapılarak baraj gölleri ve göletler balıklandırılmaktadır.      

 

 

6- AVLANABİLİR SU ÜRÜNLERİ STOKLARININ TESPİTİ  FAALİYETLERİ

 

         Ülkemizde ki doğal göllerin ve nehirlerin kiralama işlemleri Bakanlığımızca yürütülmekte olup, bunların kira bedellerinin belirlenmesi için avlanabilir stokların tespiti gerekmektedir. 

 Bu kapsamda su ürünleri stoklarını korumak ve ekonomik türlerin zenginleşmesini sağlamak, yok olan türleri ve tehdit altındaki ekosistemleri korumak, kaynakların ekonomik olarak işletilmesini sağlayarak düzenli ve dengeli bir üretim imkanı hazırlamak ve güvenli bir gelecek yaratabilmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle doğal göllerde stok tespiti çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca ilk etapta İznik, Beyşehir, Eğirdir, Karataş gibi pilot göllerin, daha sonra ülke genelindeki doğal göllerin stok tespit çalışmaları bu proje kapsamında devam ettirilecektir.

Avlanabilir stok tespitlerinin sağlıklı yapılamaması ve avlak sahalarının stok değişimlerinin düzenli olarak takip edilememesi ve kısa süreli kiralamalar, müstecirlerin stoklar üzerinde aşırı av baskısı oluşturması, rezervuarlardaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyecektir. Beyşehir ve Karataş göllerinde Kerevit stok tahmini projesi başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Eğirdir ve Beyşehir gölleri yüzey alanları bakımından ülkemizin en büyük birinci ve ikinci doğal tatlı su gölleridir. Her iki gölde de özellikle sudak balığının aşılanmasından sonra balık türleri ve stokları sürekli değişim göstermiştir. Stoklar ve stoklardaki değişimler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olunmaması, avcılıkla ilgili olarak alınması gereken kararların zamanında ya da hiç alınmaması sonucu balık stokları artırılamamış ve sürdürülebilirliği sağlanamamıştır. Öncelikli olarak Eğirdir, Beyşehir ve Karataş göllerinde sürdürülebilir kerevit avcılığı kriterleri belirlenecektir. Daha sonra ülkemizde kerevit bulunan diğer su kaynaklarında da aynı çalışmanın yapılması ile Türkiye’nin  kerevit potansiyeli ve haritası çıkarılacaktır

Ekonomik balık ve kerevit türlerinin  avlanabilir stokları, ölüm oranları ile sömürülme oranı, sürdürülebilir maksimum ürün için uygulanması gereken en uygun av gücünün büyüklüğü ve nitelikleri belirlenerek yapılacak düzenlemeler sonucu zaman zaman populasyonların maruz kaldıkları bilhassa aşırı avcılık önlenmiş olacaktır. Bunun sonucunda balık ve kerevit stoklarında ve elde edilen ürün miktarlarında süreklilik sağlanabilecektir. Üretimin artması hem balıkçı hem tüketici hem de milli ekonomiye katkı yapacaktır.

 

7- Su Ürünleri İstatistik Faaliyetleri

 

 Su ürünleri üretimi ile ilgili miktar ve fiyat bilgileri, 1978 yılından beri her yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ayrı ayrı toplandıktan sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TÜGEM, TAGEM, KKGEM), Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında oluşturulan Su Ürünleri Tahmin Komitesinde değerlendirilmekte ve zaman zaman bu komiteye balıkçı kooperatiflerinin temsilcileri de katılmaktadır.

Sonuçlandırılan istatistikler, Devlet İstatistik Enstitüsünce her yıl yayınlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız, DİE ve DPT’daki su ürünleri bölümünde çalışan uzmanların ortak katkıları ile, su ürünlerinin il bazındaki üretim miktarları ve ortalama üretici satış fiyatları ile bu bilgilerin farklı bölgeler itibarı ile değerlendirilmesi ve son 10 yıldaki üretim miktarlarındaki gelişmelerin incelenmesi, değerlendirilmesinin yanı sıra, bu sektörün milli ekonomideki durumu belirlenerek bir kitap halinde yayınlamaktadır.            

2004 yılında toplam 645.000 ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiş olup, bunun %78’i deniz ürünlerinden, %7’si içsu ürünlerinden ve %15’ide yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürünlerden oluşmaktadır. Üretimden sağlanan katma değer 1.642 trilyon TL olmuştur.

2005 yılı ile ilgili su ürünleri istatistiklerinin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

 

 

 

V.PROJENİN UYGULANACAĞI MÜESSESELER VE İLLER :

 

Müesseseler:

 

1- Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü  Müdürlüğü

2- Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

3- Trabzon Su Ürünleri  Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

4- Elazığ Su Ürünleri  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

         İLLER  :    81 İL

 

 

 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ

SEKTÖRÜ: TARIM

KURULUŞUN ADI: TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1-PROJENİN TANITIMI

1-Adı

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi

2-No' su

79A020010

3-Yeri

81 İl ve 23 Müessese

4-Başlama ve Bitiş Tarihi

1979-2008

5-Karakteristiği

 

A- Hububat ve Baklagil Üretimini Geliştirme

A1- Buğday Üretimini Geliştirme

A2- Arpa Üretimini Geliştirme

A3- Kuru Fasulye Üretimini Geliştirme

A4- Nohut üretimini Geliştirme

A5- Mercimek üretimini geliştirme

B- Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Sanayi Bitkileri Üretimini Geliştirme

B1- Soya Üretimini Geliştirme

B2- Ayçiçeği Üretimini Geliştirme

B3- Pamuk Üretimini Geliştirme

B4- Yer Fıstığı Üretimini Geliştirme

B5- Susam Üretimini Geliştirme

B6- Kanola Üretimini Geliştirme

B7- Aspir Üretimini Geliştirme

C- Bağ-Bahçe Üretimini Geliştirme

C1- Yumuşak Çekirdekliler Üretimini Geliştirme

C2- Sert Çekirdekliler Üretimini Geliştirme

C3- Sert Kabuklular Üretimini Geliştirme

C4- Turunçgiller Üretimini Geliştirme

C5- Üzümsü Meyveler Üretimini Geliştirme

C6- Bağcılığı Geliştirme

C7- Zeytin Üretimini Geliştirme

C8- Sebze Üretimini Geliştirme

C9- Zeytin Alanlarının Haritalandırılması

C10- Çoğaltım Materyali Üretimi

D- Dane Ürünlerin (Mısır, Çeltik, Soya, Buğday, Ayçiçeği gibi) Kurutulması

E- Tarım Alet Ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğünün Uluslararası Geçerliliği Olan Akredite Olmuş Bir Kuruluş Haline Getirilmesi

F- Mısır Üretimini Geliştirme

G- Çeltik Üretimini Geliştirme

H- Aromatik ve Tıbbı Bitkiler Üretimini Geliştirme

I- Polinasyon Çalışmaları

K- Kimyevi Gübre Kullanımı, Denetimi ve Analizi

L- Buğdayda Kaliteli Üretimi Artırma

M- Tohumculuğu Geliştirme

N- İyi Tarım Uygulamaları


 

II-YATIRIM TUTARINA AİT BİLGİLER

                                                              (Milyar TL)

1-Projenin Toplam Yatırım Tutarı               85.761

2-2003 Yılı Sonuna Kadar Tahmini Harcama     31.481

3-2004 Yılı Yatırım Teklifi                          4.280

                        a)Öz Kaynak                   4.280

                        b)Dış Kaynak                  0

4-2005 Yılı Yatırım Dağılımı                       13.000

5-2006 Yılı Yatırım Dağılımı                       15.000

6-2007 Yılı Yatırım Dağılımı                       12.000

7-2008 Yılı Yatırım Dağılımı                       10.000

 

III-2004 YILI YATIRIM TUTARININ DAĞILIMI  (Milyar TL)

(06 SERMAYE GİDERLERİ)                            4.280

1- Mamul Mal Alımlar                                    640

2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri              890

3- Gayri Maddi Hak Alımları                           70

4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması    -

5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri      1.920

6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri     310

7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri         50

8- Stok Alımları (Savunma Dışında)               -


9- Diğer Sermaye Giderleri    

85
0
0
Yorum Yaz
. .